Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktProgramy europejskieMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi
Absolwenci OHP

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

OHP jako realizator usług rynku pracy 
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP podjęła realizację projektu: "OHP jako realizator usług rynku pracy",  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt  realizowany będzie w całej Polsce przez nieomal 5 lat - od 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2013 roku.
Zadanie obejmuje doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy poprzez utworzenie nowych jednostek. Planowane jest utworzenie w latach 2009-2013 - 150 młodzieżowych centrów kariery i 150 punktów pośrednictwa pracy oraz 65 ośrodków szkolenia zawodowego zgodnie z obowiązującym standardem usług oraz z uwzględnieniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Projekt został opracowany przez Komendę Główną OHP w odpowiedzi na niewystarczające warunki dostępu młodych ludzi do usług poradnictwa i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy i szkoleń, co ogranicza ich możliwość właściwego odnalezienia się na rynku pracy. Projekt zakłada współpracę z organami samorządów terytorialnych, z którymi zostały podpisane porozumienia w zakresie udostępnienia pomieszczeń na utworzenie Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy i Ośrodków Szkolenia Zawodowego.
Usługami MCK, PPP, OSZ objęte będą osoby w wieku 15-25 lat.
Projekt obejmuje trzy główne obszary działań:
• Tworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług projektu poprzez uruchamianie, wyposażenie, zatrudnienie fachowej kadry i utrzymanie Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy, Ośrodków Szkolenia Zawodowego;
• Promocja usług poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy, szkoleń, podnoszenie w świadomości młodzieży znaczenia planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego, doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych ofert pracy;
• Wypracowanie na potrzeby funkcjonowania sieci nowych, niestandardowych metod i rozwiązań w zakresie świadczonych usług. 

ADRESY NOWOPOWSTAŁYCH JEDNOSTEK OHP

1

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 40/41

2

Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrzeszowie

63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 17

3

Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie

63-100 Śrem, ul. Ks. J. Popiełuszki 31

4

Punkt Pośrednictwa Pracy w  Śremie

63-100 Śrem, ul. Ks. J. Popiełuszki 31

5

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16

6

Punkt Pośrednictwa Pracy w  Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16

7

Młodzieżowe Centrum Kariery w Złotowie

77-400 Złotów, al. Piasta 32

8

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowym Tomyślu

62-200 Nowy Tomyśl, pl. Chopina 19

9

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 11

10

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wągrowcu

62-100 Wągrowiec, Kościuszki 49

11

Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu

63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8

12

Punkt Pośrednictwa Pracy w  Środzie Wlkp.

63-100 Środa Wlkp., ul. Kosynierów 2

13

Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu

63-900 Rawicz, ul. Sienkiewicza 27

14

Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy

62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21

 

PONIŻEJ INFORMUJEMY O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W RAMACH TEGO PROJEKTU:

Otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy w Rawiczu
Z udziałem władz samorządowych, instytucji, szkół i stowarzyszeń 17 grudnia 2010 roku otwarto nową jednostkę OHP - Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu. Placówka urządzona została w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego, przy ulicy Sienkiewicza 27.
Punkt powstał w ramach ogólnopolskiego projektu pn.: „OHP jako realizator usług rynku pracy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Rawiczu.
Uroczystego otwarcia Punktu Pośrednictwa Pracy dokonali Starosta Powiatu Rawickiego Zygmunt Wolny i dyrektor operacyjny ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej WWK OHP w Poznaniu Jacek Cyprych – w obecności licznych zaproszonych gości, m. in.: zastępcy Burmistrza Rawicza Piotra Domanieckego,  dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu Kazimierza Maciaszka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Krzysztofa Jarosza, zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety Marcinkowskiej i kierownika Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu Leszka Stroińskiego.
Spotkaniu przewodniczył dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Lesznie Edward Karczyński.
Główne cele i zadania PPP, realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, przedstawiła pośrednik pracy Anna Brink.
Zaprezentowana została również oferta programowa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie w zakresie poradnictwa zawodowego, kierowana nie tylko do młodzieży uczącej się, lecz także poszukującej pracy.
Starosta Rawicki Zygmunt Wolny, w swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę na szczególne znaczenie problemu  aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Młodzież stanowi dzisiaj bowiem jedną trzecią ogółu bezrobotnych. Zdaniem Starosty Rawickiego trudno przecenić rolę jaką wypełniają Ochotnicze Hufce Pracy względem młodzieży, która z różnych przyczyn nie kończy szkoły i pozostaje bez przygotowania zawodowego.
O znaczeniu nowego Punktu Pośrednictwa Pracy w subregionie rawickim mówił dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Edward Karczyński. Największą dzisiaj grupę bezrobotnych, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, stanowią osoby w wieku 18-25 lat, do których głównie kierowana jest oferta CEiPM. Współpraca OHP ze Starostwem może i powinna przynieść wymierne efekty w zakresie pośrednictwa pracy, aktywizacji zawodowej, kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, edukacji młodzieży szkolnej dla rynku pracy, a także umożliwiania pracy zagranicznej w ramach umów bilateralnych.
Kazimierz Maciaszek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zarys projektów, które realizuje Urząd.  Podkreślił, że współpraca Urzędu Pracy z OHP układa się bardzo dobrze. Wyraził także nadzieję, że nowo otwarta jednostka będzie dużym wsparciem dla młodzieży, pracodawców, szkół i osób poszukujących pracy.
Z kolei zastępca Burmistrza Rawicza Piotr Domaniecki, zapewnił, że Urząd Miejski w Rawiczu udzieli dalszego poparcia wszystkim działaniom OHP, które prowadzą do rozwiązywania problemów młodzieży.
Na zakończenie dyrektor operacyjny WWK Jacek Cyprych, przedstawił informację dotyczącą działań Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na rzecz młodzieży wymagającej instytucjonalnego wsparcia, a dyrektor leszczyńskiego CEiPM Edward Karczyński zaznajomił zebranych z nowymi projektami podjętymi przez Centrum na rzecz młodzieży uczącej się i poszukującej pracy.


 ABC Tworzenia projektu w Wolsztynie

W dniu 21 września 2010 r. w Wolsztynie odbyło się bezpłatne szkolenie „ABC Tworzenia projektu”.  Szkolenie stanowi kolejną inicjatywę Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy OHP, adresowaną do przedstawicieli instytucji oświatowych i organizacji pozarządowych z terenu powiatu wolsztyńskiego.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Lesznie. Firma szkoleniowa zapewniła uczestnikom poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. Ośmiogodzinne zajęcia prowadziła trenerka Anna Matczuk.
Siedemnastu uczestników szkolenia zdobyło podstawową wiedzę na temat tworzenia projektów dofinansowanych z EFS. Największą uwagę przyciągała tematyka metod eliminacji ryzyka oraz zasady konstruowania harmonogramu i budżetu projektu.
Wielu uczestników po zakończeniu szkolenia podzieliło się z swoimi spostrzeżeniami.
Jedna z uczestniczek szkolenia stwierdziła: „Moim zdaniem takie szkolenie jest wspaniałą okazją do zdobycia wiedzy, w jaki sposób można realnie wykorzystać środki unijne. Z miłą chęcią skorzystałabym z kolejnego szkolenia tego typu”.
Wiceprezes  Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji Społecznej i Kulturalnej AKTIW mówił, że „po dzisiejszym dniu uświadomiłem sobie, w jaki prosty sposób możemy zrealizować  nasze plany. Jako stowarzyszenie będziemy starali się wdrożyć kilka naszych pomysłów. Dzięki  temu, że w szkoleniu mogło uczestniczyć kilku naszych członków, myślę, że te prace tym bardziej pójdą sprawniej.”
Cieszy, że szkolenie znalazło uznanie wśród uczestników. Warto zatem poczynić starania, aby tego typu szkolenia częściej odbywały się w MCK i PPP w Wolsztynie.


Przygotowania do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  

W dniu 17 września 2010 r. w MCK w Śremie, odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych powiatu śremskiego. Jego celem były przygotowania do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który  w tym roku przypada na dni 18-23 października.
W Tygodniu Kariery  jednostki MCK i PPP OHP w Śremie w partnerstwie  z miejscową Poradnią  Psychologiczno - Pedagogiczną, planują zorganizowanie w szkołach powiatu śremskiego zajęć z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Zajęcia odbywać będą się w lokalach OHP oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Rozpisano dwa konkursy, związane z tematyką Tygodnia Kariery, adresowane do dzieci i młodzieży  szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - na rysunek plastyczny „Mój wymarzony zawód” oraz prezentacje multimedialne „ Moja wizja kariery.
Omówiono również zakres tematyczny zajęć w Tygodniu Kariery i wyłoniono także komisję, która oceni prace konkursowe.

Giełda kontaktowa „Twoja przyszłość, Twoje decyzje" w Wolsztynie

W dniu 23 kwietnia 2010 roku  - w ramach projektu „OHP jak realizator usług rynku pracy" - w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie, dwie niedawno powstałe w Wolsztynie jednostki OHP - Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy - zorganizowały Giełdę kontaktową pod hasłem: „Twoja przyszłość, Twoje decyzje".
Adresatami Giełdy, ale także w niemałym stopniu - jej współorganizatorami - byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Na Giełdę przybyła zaproszona młodzież ucząca się i bezrobotna z powiatu wolsztyńskiego, a także pracodawcy oraz przedstawiciele miejscowych urzędów i instytucji.
Zadaniem przedsięwzięcia było popularyzowanie i rozpowszechnianie idei świadomego planowania kariery zawodowej. Istotnym jego elementem było ukazanie młodzieży drogi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Gości i uczestników Giełdy powitali współprowadzący ją - uczniowie ZSOiP w Wolsztynie Marta Jakś i Błażej Boch , wicedyrektor Zespołu Szkół, w której została zorganizowana Giełda - Jolanta Mała i dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie Edward Karczyński.
Obecni byli zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego OHP Piotr Zerbe i rzecznik prasowy WWK Zenon Wartel.
Młodzi współprowadzący wraz z liderkami Młodzieżowego Centrum Kariery w Wolsztynie - Joanną Buczkowską i Punktu Pośrednictwa Pracy w Wolsztynie - Dorotą Łukaszewicz przedstawili szczegółowe cele przedsięwzięcia. Były nimi:
1. Przybliżenie młodzieży ponadgimnazjalnej postaw przedsiębiorczych oraz aktywowanie jej świadomego planowania kariery zawodowej
2. Zaoferowanie uczniom informacji z zakresu:  doradztwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy, programów rynku pracy wyboru ścieżki kariery zawodowej
oraz umożliwienie im zapoznanie się z ofertą programową Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy.
Poinformowali również o możliwości korzystania w trakcie Giełdy kontaktowej „Twoja przyszłość Twoje decyzje" z warsztatów, porad indywidualnych, informacji na temat założenia własnej działalności gospodarczej, możliwości skorzystania z testów określających preferencje zawodowe, uczestnictwa w konkursie oraz udostępnieniu materiałów informacyjnych na stoiskach konsultacyjnych.
Stoiska takie zorganizowały: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej - MCIZ w Lesznie, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, Biuro Karier Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania, Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – PAIP, Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji Społeczno - Kulturalnej „AKTIW", Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wolsztynie, Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie i Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie.
W doskonałej atmosferze przez sześć godzin odbywały się prezentacje firm doradczych i usługowych, pokazy multimedialne  oraz warsztaty i indywidualne konsultacje.
Jednocześnie trwał konkurs ”Twoje decyzje – Twoja przyszłość”. Jury za najlepsze uznało prace konkursowe: Damiana Kulusa – pierwsze miejsce, Magdaleny Kocur – drugie miejsce oraz Jacka Tobysa – trzecie miejsce.
W opinii uczestników, organizatorów i gości  wiosenna Giełda kontaktowa w Wolsztynie z nadwyżką zrealizowała wszystkie założone cele. Najlepiej świadczy o tym fakt, że kalendarze oferentów Giełdy wypełniły się nazwiskami młodych ludzi, którzy zgłosili zamiar kontynuowania konsultacji rozpoczętych w dniu 23 kwietnia br.

Dni otwarte śremskich jednostek OHP  - Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy
W dniach 30 i 31 marca 2010 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie odbyły się dni otwarte śremskich jednostek OHP  - Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy.
„Dni” służyły promocji projektu „OHP jako realizator usług runku pracy”. W ich ramach odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym, które miały na celu udzielenie pomocy młodzieży w określeniu profilu własnych zainteresowań i preferencji zawodowych. 
Uczniowie klas czwartych wzięli udział w warsztatach: „ Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic”, prowadzonych przez Agnieszkę Rataj z firmy Dutron z o.o.  Przedstawiła ona również oczekiwania pracodawców podczas rozmowy  kwalifikacyjnej z
przyszłym pracownikiem.
Podczas „Dni” Tomasz Frąckowiak z firmy Intermedia Sp. j. ocenił cv i listy motywacyjne, przedłożone przez uczestników warsztatów. Każdemu z  nich przekazał  swoje spostrzeżenia  i  oceny merytoryczne  na temat przedstawionych  dokumentów.

Na zdjęciu: Doradca zawodowy MCK OHP w Śremie Agata Szulczewska

 
Szkoła kluczowych kompetencji
 W Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie odbyło się seminarium środowiskowe, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii Innowacji w Lublinie. Uczelnia lubelska realizuje projekt pt.:  „Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej”.
W seminarium przeprowadzonym 24 marca 2010 r. uczestniczyły  śremskie jednostki WWK OHP  - Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy. Projekt zaadresowany został do uczniów i nauczycieli szkół zawodowych  kilku województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co umożliwi im aktywne poruszanie się na rynku pracy.
Podczas seminarium  scharakteryzowano tendencje panujące na lokalnym rynku pracy i wskazano na niezbędne obecnie  umiejętności w zawodach ekonomisty, logistyka, informatyka oraz sprzedawcy.
W Śremie oferowano najpotrzebniejsze informacje gospodarcze
W marcu br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie odbyły się otwarte zajęcia z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych i rozliczania z urzędem skarbowym dla wszystkich mieszkańców Śremu i okolicy. Czynny udział w  przedsięwzięciu brały śremskie jednostki  rynku pracy WWK OHP - Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt  Pośrednictwa Pracy.
Można było także otrzymać informacje dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rozliczania się z ZUS-em i dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem i wielu mieszkańców wyraziło opinię, że powinno ono wpisać się na stałe do kalendarza działań powiatu.


Na zdjęciu: Od lewej: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Piotr Karliński, pośrednik pracy PPP OHP w Śremie Barbara Lidke Tomaszewska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Obywatelskich Wioleta Jastrząbek, kierownik szkolenia Zespołu Szkół Ekonomicznych Elżbieta Szolek, doradca zawodowy MCK  OHP w Śremie Agata Szulczewska

Szkolenie wolontariuszy w Ostrzeszowie
W  dniu 24 marca 2010 r. w Ostrzeszowie odbyło się szkolenie dla młodzieży Gimnazjum Nr 2 w pt: „Dlaczego warto być wolontariuszem". Zorganizowane zostało ono przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrzeszowie. Zajęcia prowadziła Iwona Grzęda - prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Ostrowie Wielkopolskim i  Monika Krzywda - doradca  zawodowy MCK w Ostrzeszowie i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
W spotkaniu brali udział goście: Beata Cieplik z Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej oraz Wiktor Łopata z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ewa Wieczorek - pedagog Gimnazjum oraz 27 uczniów.
Szkolenia skierowane było dla osób, które bezinteresownie pragną swój wolny czas i energię przeznaczyć na pomoc innym.
Podczas szkolenia podkreślano wysokie wymagania stawiane wolontariuszom, przede wszystkim wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Wskazano na potrzebę promocji idei bezinteresownej pomocy, a także życzliwości i społecznego wsparcia dla drugiego człowieka. Uczestnicy zajęć zapoznali się z obowiązkami i prawami wynikającymi z podjęcia pracy woluntarystycznej – miedzy innymi: co to znaczy być wolontariuszem, jakie są rodzaje wolontariatu, dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj aktywności, jak przygotować się do pracy, jakie korzyści dla wolontariusza i organizacji wynikają ze współpracy, jaki rodzaj umowy - kontraktu zawrzeć z organizacją i z kartą etyczną wolontariusza.
W trakcie szkolenia poruszane były takie kwestie jak: motywacja ludzi do pracy społecznej, gdzie i jak pozyskiwać wolontariuszy, jak nagradzać ich pracę i motywować do działania, jak wpleść wolontariat do pracy w zespole młodzieży szkolnej, jak zgodnie z prawem współpracować z instytucjami i organizacjami, w jaki sposób rozwiązywać konflikty w grupie wolontariuszy.
Szkolenie uświadomiło młodym ludziom jak wiele dobrego można zrobić na rzecz innych osób, jednocześnie czerpiąc z tego dla siebie wiele satysfakcji i zadowolenia.


Na zdjęciu: Od lewej: Wiktor Łopata, Monika Krzywda, uczestnicy szkolenia w Ostrzeszowie

Tegoroczny Dzień Doradztwa Zawodowego w Wolsztynie - z udziałem OHP 
Dnia 6 marca 2010 roku w Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka” - pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolsztyna - odbył się VI Dzień Doradztwa Zawodowego w Wolsztynie. Po raz pierwszy w „Dniu” uczestniczyły niedawno otwarte jednostki Ochotniczych Hufców Pracy -  Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy.
Celami przedsięwzięcia było przedstawienie uczniom gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych aktualnej oferty edukacyjnej oraz promocja instytucji prowadzących poradnictwo i doradztwo zawodowe.
Obok Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy OHP, wsparcia uczniom w wyborze szkoły i planowaniu kariery zawodowej, udzielały Powiatowy Urząd Pracy Powiatowa i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
Przy stanowisku Młodzieżowego Centrum Kariery OHP wielu gimnazjalistów korzystało z multimedialnego programu „Spacer po zawodach”. Była to doskonała lekcja zawodoznawcza,  która umożliwiała poznanie specyfiki pracy wymaganych kwalifikacji do uprawiania wybranych zawoodów.  Uczniowie mogli również uzyskać z informacje i porady zawodowe, oparte na indywidualnych testach osobowościowych,  przeprowadzanych przez doradcę zawodowego Dorotę Łukaszewicz.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Punktu Pośrednictwa Pracy OHP. Młodzież korzystała z możliwości wpisania się do bazy osób poszukujących pracy. Wiele osób zasięgało informacji u pośrednika pracy Joanny Buczkowskiej na temat lokalnego rynku pracy.
Konsultacje młodzieży u doradcy zawodowego MCK OHP w Wolsztynie Doroty Łukaszewicz

Na stoisku były dostępne ulotki i broszury informujące o usługach, które promowały jednostki OHP w Wolsztynie - MCK i PPP.
W Dniu Doradztwa brało udział 9 szkół ponadgimnazjalnych: z Wolsztyna - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych, Zespół Szkół Zawodowych, jak również Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie, Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku, Zespół Szkół PBO w Zielonej Górze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim, Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, Technikum Leśne w Rogozińcu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Wolsztynie. Działały także punkty informacyjne 6 uczelni i szkół wyższych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu – Oddział Nowy Tomyśl, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie).
Z możliwości zapoznania się z ofertą rekrutacyjną promujących się placówek skorzystało około 360 uczniów z terenu powiatu wolsztyńskiego i powiatów sąsiednich.
III Targi Edukacyjne w Ostrzeszowie
W dniu 6 marca 2010 r. niedawno powstałe jednostki Ochotniczych Hufców Pracy w Ostrzeszowie  - Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrzeszowie - uczestniczyły w III Targach Edukacyjnych odbywanych pod hasłem „Mój
wybór, moja przyszłość”.
Targi Edukacyjne stanowią przedsięwzięcie cykliczne, wpisane już w kalendarz wydarzeń edukacyjnych powiatu ostrzeszowskiego.  Ich głównym celem było przybliżenie mieszkańcom - w okresie poprzedzającym rekrutację do szkół – możliwie pełnej oferty
edukacyjnej występującej w powiecie.
Celem ekspozycji przygotowanej przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrzeszowie była  promocja usług obydwu jednostek i zaprezentowanie wizerunku OHP wśród społeczności lokalnej.
Wiodącym dla trzeciej edycji Targów w Ostrzeszowie było hasło „ABC Przedsiębiorczości”. Podczas trwania imprezy, zaoferowano młodzieży informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym także w innych krajach
członkowskich Unii Europejskiej), jak również o instytucjach wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Jednocześnie przedstawione zostały perspektyw rozwoju kariery w Unii Europejskiej oraz inicjatywy Europass, umożliwiające lepsze
dokumentowanie i prezentowanie własnych kwalifikacji na terenie całej Europy.
Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach zawodoznawczych i informacyjnych, prowadzonych przez doradcę zawodowego  MCK w Ostrzeszowie -  Monikę Krzywda.
Doradca zawodowy MCK Monika Krzywda udziela informacji zawodowej

Zajęcia te dawały możliwość poznania  specyfiki pracy w  wybranym  przez siebie zawodzie, zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do  wykonywania danej profesji, zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem, a
karierą  zawodową - jak również - przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy i zapoznania się z organizacją oraz zarządzaniem firmą,
Dla zwiedzających Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy przygotowały ulotki i foldery, informujące o zasadach rekrutacji, kierunkach kształcenia i programach oferowanych przez OHP.
 „Spacer po zawodach” w śremskim MCK
10 lutego 2010 r. w śremskim Młodzieżowym Centrum Kariery, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Spacer po zawodach”. „Oprowadzała” Anna Berdyszak-Ochocką -  projektantka i stylistka ubiorów, właścicielka salonu sukien ślubnych.
Taka forma spotkania młodzieży z przedstawicielem zawodu, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, chętnych trzeba było podzielić na dwie grupy.
Anna Berdyszak-Ochocka opowiedziała młodym ludziom, w jaki sposób zetknęła się z zawodem i co spowodowało, że stał się on zajęciem życiowym. Scharakteryzowała również zawód projektanta mody. Niezbędne do tego zawodu są umiejętności rtystyczne.
Mówiła również o pokrewnych zawodach i możliwościach uzyskania pracy. Projektantka w prezentacji multimedialnej przedstawiła poszczególne fazy wykonywania swoich prac - od  przygotowania do wykonania.
Prelekcja przepleciona była faktami i anegdotami z codziennej pracy.
Ponadto uczestnicy mieli możliwość obejrzenia dwóch kreacji z najnowszej kolekcji „Ochocka 2010”, a także katalogu i szkiców projektowych.
Po prezentacji młodzież zadawała wiele pytań. Dotyczyły one wielu zagadnień, nawet szczegółów konstrukcji sukienek  i ceny konkretnych projektów.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gnieźnie - bazą dobrych praktyk
W dniu 4 lutego 2010r. w Młodzieżowym Centrum  Kariery  OHP w Gnieźnie odbyło się spotkanie liderów i doradców zawodowych z Klubów Pracy OHP w Niechanowie, Gnieźnie, Kłecku, Witkowie oraz przedstawicieli Centrów Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Gminnych Centrów Informacji -  realizujących przedsięwzięcia  projektowe w oparciu o partnerstwo publiczno-pozarządowe.

W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Tomaszewski - Poseł na  Sejm RP, prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu, liderzy i doradcy zawodowi z Klubów Pracy OHP: Barbara  Ostojska  (Niechanowo), Elżbieta Janiak, Sandra Parcheta (Kłecko), oanna Adamczewska, Karolina Furmaniak (Witkowo),  Kinga Szyczeska (Gniezno), Agnieszka Frąckowiak z Młodzieżowego  Centrum Kariery  OHP w Gnieźnie oraz przedstawiciele Centrów Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Gminnych Centrów nformacji.                                                   
Centrum Kariery, Kluby Pracy, Centra Inicjatyw Obywatelskich, Centra Informacji realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin i powiatów, skutecznie inspirujące społeczności lokalne do podejmowania inicjatyw zmierzających do oprawy jakości życia.
Centra i Kluby Pracy miasta i powiatu Gniezno współdziałają w ramach partnerstwa Wielkopolskiej


ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi