Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktProgramy europejskieMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi
Absolwenci OHP

 

 

Punkty Pośrednictwa Pracy funkcjonują w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy", i świadczą usługi z zakresu pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym. Głównym celem działalności PPP jest zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi pośrednictwa pracy.

Cele PPP:
• stworzenie warunków ułatwiających młodzieży dostęp do usług rynku pracy;
• opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat rynku pracy i pośrednictwa pracy,
• stworzenie równych szans w dostępie do usług rynku pracy młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach, wsiach, gdzie napotyka się trudności w dostępie do usług pośrednictwa pracy,
• objęcie młodzieży kompleksowym wsparciem złożonym z zaplanowanych form i etapów poprzez identyfikację potrzeb klienta, dobór komponentów oddziaływań w zakresie pośrednictwa oraz zastosowanie nowych metod aktywizacji zawodowej i diagnozy potencjału zawodowego,
• pomoc klientom w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,
• zaplanowanie aktywności klientów w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
• wypracowywanie nowych metod i rozwiązań świadczenia usług w celu rozwiązania problemu zawodowego klienta,
• doskonalenie systemów pośrednictwa pracy poprzez włączenie nowoczesnych technologii IT do procesu aktywizacji zawodowej,
• promocja usług sieci pośrednictwa pracy.

Adresaci PPP:
młodzież w wieku od 15-25 roku życia, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Zadania PPP:
• poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy,
• kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
• odpowiedni dobór ofert pracy w celu realizacji oczekiwań i możliwości pracodawców oraz osób poszukujących pracy,
• organizowanie giełd i targów pracy,
• prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań,
• informowanie młodzieży o możliwościach przyjęcia do Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa, bądź o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP,
• informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
• współudział w organizowaniu i realizacji programów rynku pracy celem ułatwienia zatrudnienia uczestników tych form,
• współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP w celu zapewnienia poprawnego świadczenia usług uczestnikom OHP, a w szczególności z jednostkami Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej realizującymi zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
• promowanie i popularyzowanie działalności pośrednictwa pracy,
• współpraca z partnerami rynku pracy, m.in. pracodawcami i odpowiednimi organizacjami, instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności pracodawcy, organizacje pracodawców, lokalne władze samorządowe i administracji państwowej, placówki oświatowe, Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy pracy oraz inne instytucje , stowarzyszenia, fundacje zajmujące się problematyką rynku pracy.

Zasady działania PPP:
• zasada równości w dostępie do usług pośrednictwa pracy- bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz innych okoliczności,
• zasada dobrowolności korzystania z usług,
• zasada poufności i ochrony danych osobowych,
• zasada swobody wyboru - klient jest aktywnym podmiotem planującym swój rozwój zawodowy,
• zasada bezpłatności w korzystaniu z usług.

Formy realizacji pośrednictwa w PPP:
• pośrednictwo otwarte,
• pośrednictwo półotwarte,
• pośrednictwo zamknięte,
• pośrednictwo szybkie,
• pośrednictwo specjalistyczne,
• targi pracy,
• giełdy pracy.

Adresy Punktów Pośrednictwa Pracy w województwie wielkopolskim:

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wielkopolskiej
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Kosynierów 2 B
tel. 61 67 70 156
e-mail: ppp.sroda@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8
tel. 531 735 670
e-mail: ppp.gostyn@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu
63-900 Rawicz, ul. Sienkiewicza 27
tel. 65 545 53 74
e-mail: ppp.rawicz@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. 3 maja 12 (I piętro)
tel. 61 295 63 05

e-mail: ppp.szamotuly@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kościanie
ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
tel. 65 512 64 83
mbp-koscian@ohp.pl


Informacja na temat przedsięwzięć rynku pracy planowanych do realizacji w sierpniu 2014r:

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kościanie,
64-000 Kościan,
ul. Dworcowa 2,
tel. 65 512 64 83
e-mail: mbp-koscian@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi na rzecz młodzieży uczącej się, bezrobotnej, poszukującej pracy,
w wieku 15 - 25 lat , w zakresie : pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji o formach kształcenia ogólnego i zawodowego, porad indywidualnych, projektów EFS, ZPORR, FP, rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, pośrednictwa pracy zagranicznej

Temat: Promocja programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: Sierpień 2014r.
Miejsce: teren powiatu kościańskiego
Adresaci: młodzież grupy „NEET"

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Rawiczu
63-900 Rawicz,
ul. Sienkiewicza 27,
tel. 65 545 53 74,
e-mail: ppp.rawicz@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie : - pośrednictwo pracy, kontakty z pracodawcami, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy, udzielanie porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, skierowania na kursy zawodowe, skierowania do pracy.

Temat: Promocja programu " Gwarancje dla młodzieży".
Termin: 01-29.08.2014r.
Miejsce: Powiat rawicki
Adresaci: młodzież w grupie NETT 18 - 24 lata

Temat: Rekrutacja do programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 06.08.2014r., godz. 10:00
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Termin: 18.08.2014r., godz. 09.00 - 13.00
Temat: Spotkanie informacyjne - Młodzież na rynku pracy.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Adresaci: Bezrobotni, absolwenci

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Gostyniu
63-800 Gostyń,
ul. Wrocławska 8,
tel. 531 735 670,
e-mail: ppp.gostyń@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- prowadzenia ewidencji osób poszukujących pracy,
- bieżącej obsługi klientów
- pośrednictwa pracy,
- kontaktów z pracodawcami,
- pozyskiwania ofert pracy stałej i krótkoterminowej

Termin: 01.08 - 29.08.2014
Temat: Promocja programu " Gwarancje dla młodzieży".
Miejsce: powiat gostyński
Adresaci: młodzież w grupie NETT 18 - 24 lata

Termin: 05-08.08.2014r., godz. 10.00-13.00
Temat: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla młodzieży
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna

Zapraszam na konsultacje indywidualne z młodzieżą poszukująca pracy, uczącą się z osobami bezrobotnymi, pracodawcami.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp.
Ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. 61 677 01 56
E-mail: ppp.sroda@ohp.pl

Spotkanie Komisji rekrutacyjnej z Kandydatami do „Gwarancji dla Młodzieży" („GdM") współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.
Nazwa projektu : „ RÓWNI NA RYNKU PRACY
Termin: 25.08.2014 r., godz. 10:00
Adresaci: młodzież bezrobotna, nieaktywna zawodowo, nieucząca się, niedoskonaląca zawodowo
Miejsce realizacji: PPP OHP Środa Wlkp.

Cały miesiąc:

-rekrutacja i promowanie programu "GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY" oraz przygotowanie do rekrutacji uczestników.
Rekrutacja do projektu w ramach „Gwarancji dla Młodzieży" („GdM") współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.
Nazwa projektu : „ RÓWNI NA RYNKU PRACY "
Cel projektu : Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 18-24 lat bez zatrudnienia, nieuczących się oraz bez kwalifikacji zawodowych
Grupa docelowa: młodzież w wieku 18-24 lata nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
- osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
- absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Efektem wsparcia będą szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, wsparcie finansowe zatrudnienia w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 6 miesięcy oraz nauka aktywnego poszukiwania pracy.
Terminy rekrutacji uczestników
Rekrutacja uczestników do poszczególnych projektów i tym samym tworzenie grup projektowych będą się odbywały w następujących terminach :
Projekt „Równi na rynku pracy"
- do 30 września 2014 r.
Wsparcie młodzieży w ramach projektu „ Gwarancje dla Młodzieży " będzie bezpłatne WWK OHP zwraca się z prośbą o pomoc w rekrutacji osób, które spełniają w/w kryteria oraz rozpropagowanie informacji o projektach wśród zainteresowanych osób, wskazanie środowisk, w których można prowadzić nabór do projektu oraz o udostępnienie informacji dotyczącej wdrażania projektu instytucjom publicznym i samorządowym, placówkom wychowawczym, które mogą wspomóc te działania.

-promowanie programu „ERASMUS + „MOJA EUROPA" MOJA EUROPA -czynności przygotowawcze do realizacji i rekrutacji. Projekt polega na zorganizowaniu szeregu przedsięwzięć promujących obywatelstwo europejskie. Planowany jest cykl działań mających na celu przybliżenie uczniom problematyki Unii Europejskiej oraz instytucji działających wewnątrz UE, celowość wyborów do Europarlamentu, a przede wszystkim unaocznienie jak działa demokracja europejska i jaki może być ich osobisty wkład w rozwój tejże demokracji. W ramach projektu zaplanowana jest realizacja warsztatów europejskich, na których młodzież uzyska wiedzę na temat UE, wzbogaconej o tematykę europejskiego rynku pracy. Debaty - młodzież kontra politycy, osoby mające wiedzę z zakresu polityki europejskiej dotyczącej problematyki młodzieżowej, przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji, która dotyczyć będzie polityki młodzieżowej w UE. Przewidziana jest, także organizacja Europejskich Targów Pracy i Wolontariatu gdzie osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z prezentowanych ofert pracy oraz porad doradców zawodowych i pośredników pracy na temat " Jak znaleźć się na europejskim rynku pracy". Na koniec zorganizowany zostanie konkurs plastyczny o tematyce europejskiej. Wszystkie oferowane działania mają charakter paneli, wykładów i debat połączonych z panelami dyskusyjnymi, tak aby młodzież mogła uzyskać interesujące i ważne dla nich informacje, a także aby miała możliwość wyrażenia własnego zdania. Rezultatem projektu ma być poprawa sytuacji młodego pokolenia , szczególnie w zakresie jego aktywnego udziału w rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Potrzeba realizacji projektu odzwierciedlona jest w rekomendacji autorów "Białej Księgi Młodzieży"- warunkiem realizacji nowoczesnej polityki państwa wobec młodzieży jest postrzeganie jej jako partnera w działaniu, a nie tylko przedmiotu określonych decyzji i działań. Aktywność młodzieży na forum publicznym jest także kluczem do późniejszej aktywności młodzieży w dorosłym życiu i podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY
Ul. Kosynierów 2b (budynek Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych/ I piętro)Środa Wlkp.Tel. 61 677 01 56, http://www.ohp.poznan.pl, biuro czynne: pon-pt 8:00-15:00

- bieżąca obsługa klientów,
- współpraca z pracodawcami,
- współpraca ze szkołami różnego szczebla,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej.
-zachowanie efektów projektu "OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY"

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
Ul. 3 Maja 12 (I piętro)
64-500 Szamotuły
Tel. 61 295 63 05
E-mail: ppp.szamotuly@ohp.pl

Biuro nieczynne do odwołania

 

 

ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi