Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktAbsolwenciMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
PROGRAMY EUROPEJSKIE
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi


Punkty Pośrednictwa Pracy funkcjonującą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy", mającą na celu rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym. Głównym celem działalności PPP jest zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi pośrednictwa pracy.

Cele PPP:
• stworzenie warunków ułatwiających młodzieży dostęp do usług rynku pracy;
• opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat rynku pracy i pośrednictwa pracy,
• stworzenie równych szans w dostępie do usług rynku pracy młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach, wsiach, gdzie napotyka się trudności w dostępie do usług pośrednictwa pracy,
• objęcie młodzieży kompleksowym wsparciem złożonym z zaplanowanych form i etapów poprzez identyfikację potrzeb klienta, dobór komponentów oddziaływań w zakresie pośrednictwa oraz zastosowanie nowych metod aktywizacji zawodowej i diagnozy potencjału zawodowego,
• pomoc klientom w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,
• zaplanowanie aktywności klientów w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
• wypracowywanie nowych metod i rozwiązań świadczenia usług w celu rozwiązania problemu zawodowego klienta,
• doskonalenie systemów pośrednictwa pracy poprzez włączenie nowoczesnych technologii IT do procesu aktywizacji zawodowej,
• promocja usług sieci pośrednictwa pracy.

Adresaci PPP:
młodzież w wieku od 15-25 roku życia, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Zadania PPP:
• poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy,
• kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
• odpowiedni dobór ofert pracy w celu realizacji oczekiwań i możliwości pracodawców oraz osób poszukujących pracy,
• organizowanie giełd i targów pracy,
• prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań,
• informowanie młodzieży o możliwościach przyjęcia do Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa, bądź o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP,
• informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
• współudział w organizowaniu i realizacji programów rynku pracy celem ułatwienia zatrudnienia uczestników tych form,
• współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP w celu zapewnienia poprawnego świadczenia usług uczestnikom OHP, a w szczególności z jednostkami Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej realizującymi zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
• promowanie i popularyzowanie działalności pośrednictwa pracy,
• współpraca z partnerami rynku pracy, m.in. pracodawcami i odpowiednimi organizacjami, instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności pracodawcy, organizacje pracodawców, lokalne władze samorządowe i administracji państwowej, placówki oświatowe, Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy pracy oraz inne instytucje , stowarzyszenia, fundacje zajmujące się problematyką rynku pracy.

Zasady działania PPP:
• zasada równości w dostępie do usług pośrednictwa pracy- bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz innych okoliczności,
• zasada dobrowolności korzystania z usług,
• zasada poufności i ochrony danych osobowych,
• zasada swobody wyboru - klient jest aktywnym podmiotem planującym swój rozwój zawodowy,
• zasada bezpłatności w korzystaniu z usług.

Formy realizacji pośrednictwa w PPP:
• pośrednictwo otwarte,
• pośrednictwo półotwarte,
• pośrednictwo zamknięte,
• pośrednictwo szybkie,
• pośrednictwo specjalistyczne,
• targi pracy,
• giełdy pracy.

Adresy Punktów Pośrednictwa Pracy w województwie wielkopolskim:

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wielkopolskiej
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Kosynierów 2 B
tel. 61 67 70 156
e-mail: ppp.sroda@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8
tel. 531 735 670
e-mail: ppp.gostyn@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu
63-900 Rawicz, ul. Sienkiewicza 27
tel. 65 545 53 74
e-mail: ppp.rawicz@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. 3 maja 12 (I piętro)
tel. 61 295 63 05

e-mail: ppp.szamotuly@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Kościuszki 2
tel. 62 594 05 16
e-mail: ppp.kepno@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kościanie
ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
tel. 65 512 64 83
mbp-koscian@ohp.pl


Informacja na temat przedsięwzięć rynku pracy planowanych do realizacji w lipcu 2014r:

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kępnie,
ul. Kościuszki 2,
63-600 Kępno,
tel. 62 594 05 16
ppp.kepno@ohp.pl

Termin: 02.07.2014r. w godz. 09:00-13:00
Miejsce: Miasto i Gmina Kępno
Adresaci: Przedsiębiorcy Miasta i Gminy Kępno
Tematyka: Pozyskiwanie ofert pracy- nawiązywanie współpracy

Termin: 11.07.2014r. w godz. 9:00-15:00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kępnie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się.
Tematyka: Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic - drzwi otwarte PPP OHP.

Termin: 25.07.2014r. w godz. 9:00-12:00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kępnie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się,
Tematyka: Konsultacje dla młodzieży.

Cały miesiąc:
- promowanie projektu „Gwarancje dla młodzieży" w powiecie kępińskim
- współpraca z lokalnymi pracodawcami,
- bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kościanie,
64-000 Kościan,
ul. Dworcowa 2,
tel. 65 512 64 83
mbp-koscian@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi na rzecz młodzieży uczącej się, bezrobotnej, poszukującej pracy,
w wieku 15 - 25 lat , w zakresie : pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji o formach kształcenia ogólnego i zawodowego, porad indywidualnych, projektów EFS, ZPORR, FP, rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, pośrednictwa pracy zagranicznej

Temat: Promocja programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: Lipiec 2014r.
Miejsce: teren powiatu kościańskiego
Adresaci: młodzież grupy „NEET"

Temat: Rekrutacja do programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 25.07.2014r. godz. 10:00
Miejsce: PUP w Lesznie
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Rawiczu
63-900 Rawicz,
ul. Sienkiewicza 27,
tel. 65 545 53 74,
ppp.rawicz@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie : pośrednictwo pracy, kontakty z pracodawcami, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy,
Termin: : 1 - 31 lipca 2014r. godz. 7.45 - 15.45
Adresaci : młodzież ucząca się, poszukująca pracy i bezrobotna
Cały miesiąc:
- rejestracja osób poszukujących pracy, bezrobotnych, uczących się
- bieżąca obsługa klientów,
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych,
- pośrednictwo pracy dla poszukujących zatrudnienia,
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy,
- organizacja giełd pracy w zależności od potrzeb pracodawcy,

Temat: Promocja programu " Gwarancje dla młodzieży".
Termin: 01.07.2014 - 31.07.2014
Miejsce: Powiat rawicki
Adresaci: młodzież w grupie NETT 18 - 24 lata

Temat: Rekrutacja do programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 23.07.2014r. godz. 10:00
Miejsce: PUP w Rawiczu
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Termin: 28.07.2014 godz. 09.00 - 13.00
Temat: Spotkanie informacyjne - Młodzież na rynku pracy.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Adresaci: Bezrobotni, absolwenci

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Gostyniu
63-800 Gostyń,
ul. Wrocławska 8,
tel. 531 735 670,
ppp.gostyń@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- prowadzenia ewidencji osób poszukujących pracy,
- bieżącej obsługi klientów
- pośrednictwa pracy,
- kontaktów z pracodawcami,
- pozyskiwania ofert pracy stałej i krótkoterminowej

Termin: 01.07.2014 - 31.07.2014
Temat: Promocja programu " Gwarancje dla młodzieży".
Miejsce: powiat gostyński
Adresaci: młodzież w grupie NETT 18 - 24 lata

Termin: 07-11.07.2014 godz. 10.00-13.00
Temat: Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Sukces wymaga wiedzy"
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna

Temat: Rekrutacja do programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 24.07.2014r. godz. 10:00
Miejsce: PUP w Gostyniu
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Zapraszam na konsultacje indywidualne z młodzieżą poszukująca pracy, uczącą się z osobami bezrobotnymi, pracodawcami.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp.
Ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. 61 677 01 56
ppp.sroda@ohp.pl

GIEŁDA PRACY NA STANOWISKO - PAKOWACZ

Termin: 03.07.2014 r. o godz.10:00,
Adres: PPP OHP Środa Wlkp. ul. Kosynierów 2b.
Miejsce pracy: firma H&M Gądki
Wymagania: Wykształcenie :min. podstawowe , osoby dyspozycyjne, doświadczenie na magazynie/produkcji nie jest wymagane.
Warunki zatrudnienia: Jest to praca 3 zmianowa, po 8 godzin dziennie przeważnie od poniedziałku do piątku (mogą zdarzyć się weekendy, głównie soboty lecz są to sytuacje nieczęste).
Stawka 11/12 zł brutto - własny dojazd dodatkowo 100 zł brutto premie za
frekwencje. Umowa zlecenie na miesiąc. Przedłużana również co miesiąc. W przypadku gdy pracownik przepracuje pełne 2 miesiące (100% frekwencji) podpisywane są umowy o pracę (tygodniowe).
Rekruter
Biznes Partner
tel. +48537100676
Zakres obowiązków::
praca na magazynie odzieżowym w Gądkach
- przyjmowanie zwrotów towaru
- segregacja i układanie odzieży
- przygotowywanie odzieży do wysyłki
- pakowanie odzieży
Oferujemy:
- Umowę o pracę tymczasową po 2 miesięcznym okresie próbnym,
- stabilna stawka godzinowa + premia
- praca w systemie 3- zmianowym
- praca w renomowanej odzieżowej firmie
Wymagamy:
- chęci do pracy
- dyspozycyjności
- ukończonych 18 lat

Cały miesiąc:

-rekrutacja i promowanie programu "GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY" oraz przygotowanie do rekrutacji uczestników.
Rekrutacja do projektu w ramach „Gwarancji dla Młodzieży" („GdM") współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.
Nazwa projektu : „ RÓWNI NA RYNKU PRACY "
Cel projektu : Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 18-24 lat bez zatrudnienia, nieuczących się oraz bez kwalifikacji zawodowych
Grupa docelowa: młodzież w wieku 18-24 lata nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane wpowiatowym urzędzie pracy.
-osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
-absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Efektem wsparcia będą szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, wsparcie
finansowe zatrudnienia w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie
zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 6 miesięcy oraz nauka aktywnego poszukiwania pracy.
TERMINY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
Rekrutacja uczestników do poszczególnych projektów i tym samym tworzenie grup projektowych będą się odbywały w następujących terminach :
Projekt „Równi na rynku pracy"
- do 30 września 2014 r.
Wsparcie młodzieży w ramach projektu „ Gwarancje dla Młodzieży " będzie bezpłatne
PWK OHP zwraca się z prośbą o pomoc w rekrutacji osób, które spełniają w/w kryteria oraz rozpropagowanie informacji o projektach wśród zainteresowanych osób, wskazanie środowisk, w których można prowadzić nabór do projektu oraz
o udostępnienie informacji dotyczącej wdrażania projektu instytucjom publicznym
i samorządowym, placówkom wychowawczym, które mogą wspomóc te działania.

-promowanie programu „ERASMUS +"
- bieżąca obsługa klientów,
- współpraca z pracodawcami,
- współpraca ze szkołami różnego szczebla,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
Ul. 3 Maja 12 (I piętro)
64-500 Szamotuły
Tel. 61 295 63 05
ppp.szamotuly@ohp.pl

Temat: „Moja ścieżka kariery. Planowanie rozwoju zawodowego"
Termin: 09.07.2014
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szamotułach
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

Temat: „Dokumenty aplikacyjne - moją wizytówką."
Termin: 16.07.2014
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szamotułach
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

Temat: „Możliwość zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy"
Termin: 23.07.2014
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szamotułach
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

Cały miesiąc:
- promowanie usług PPP OHP
- współpraca z lokalnymi pracodawcami
- bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy drogą elektroniczną, telefoniczną i bezpośrednią

ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi