Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktProgramy europejskieMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi
Absolwenci OHP

Uwaga Pracodawcy!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865),
Ustala ono nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej ( Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ). Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom jest klasyfikowana jako pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowania. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata ( bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające ) wynosi 200 tys.euro.

>>> Rozporządzenie w sprawie refundowania <<<

Komunikat

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2013 poz. 1671), które w §11 stanowi, że „pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r." informujemy:
Pracodawca, który złoży wniosek o zawarcie umowy o refundację po 1 stycznia 2014 roku z zamiarem zatrudnienia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu od 1 września 2014 r., zgodnie z zapisem zawartym w §11 przywołanego rozporządzenia, nie może otrzymać odpowiedzi o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Wynika to z faktu, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, OHP może zawierać umowy o refundację do dnia 30.06.2014 r.

Komunikat

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie uległ również wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej, który zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 10 Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pracodawca dołącza do każdego wniosku o zawarcie umowy o refundację. Aktualnie obowiązujący znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 254, poz. 1704). 

Uprzejmie informujemy Wojewódzkie Centrum Refundacji (WCR) uruchomiło adres  e-mail:  wwk-refundacja@ohp.pl

Wszelkie pytania problemowe związane z refundacją, które nie mogą zostać wyjaśnione na poziomie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży prosimy kierować na powyższy e-mail.

 


 

Komunikat 1

Uwaga pracodawcy, obowiązują nowe kody zawodów refundowanych w województwie wielkopolskim oraz lista klas PKD.

Załącznik nr 1 - Zawody refundowane

Załącznik nr 2 - Lista klas PKD

Komunikat 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2010 roku ukazało się zmieniające Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - Dz. U. Nr 244 poz.1632.

W załączeniu tekst Rozporządzenia.

Komunikat 3

Z dniem 24.03.2010 wydano Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej, zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Szczególne zainteresowanie budzi zapis o uprawnieniach instruktorów praktycznej nauki zawodu.  Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 61, poz. 378.

Wszystkie wnioski o zawarcie umowy o refundację, których okres obowiązywania umowy z młodocianym obejmuje okres  od  29.04.2010r., oraz których instruktor p.n.z. posiada dokumenty wymienione w w/w Rozporządzeniu zostaną rozpatrzone pozytywnie.


Wszystkie wnioski o zawarcie umowy o refundację, które zostały odrzucone z powodu niepełnych bądź niewystarczających dokumentów uprawniających do szklenia młodocianych mogą zostać ponownie rozpatrzone (wybór pracodawcy o ponownym złożeniu wniosku) ze skutkiem pozytywnym (jeżeli instruktor p.n.z. posiada uprawnienia zgodne z zapisem w/w Rozporządzenia) od momentu wejścia w życie w/w Rozporządzenia.


Należy pamiętać, iż oprócz dokumentów uprawniających wniosek musi posiadać poprawne pozostałe druki.

załączeniu tekst Rozporządzenia.

Komunikat  4

Od dnia 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.  Dz. U. NR 235, poz.1601 z dnia 30.12.2008 r. 

W  załączeniu tekst Rozporządzenia.

Komunikat 5

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu informuję, iż otrzymaliśmy wytyczne dotyczące zawierania umów o refundację z nowym pracodawcą, w przypadku, gdy młodociany był juz objęty refundacją i rozwiązał umowę np.: ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, za porozumieniem stron.
Departament Rynku Pracy MPiPS zajął stanowisko w tej sprawie, i  tak:


- istnieje możliwość ubiegania się przez pracodawcę, który chce zatrudnić tego młodocianego, o przyznanie refundacji. Wnioski można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Pamiętać należy, że wniosek musi być złożony zanim zostanie podpisana z młodocianym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.


- umowy o refundację będą zawierane z pracodawcami na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy zgodnie z umową o pracę, do dnia zakończenia przygotowania zawodowego zgodnie z programem.

Komunikat 6

Oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych (instruktorów praktycznej nauki zawodu) poświadczone za zgodność z oryginałem ma obowiązek załączyć do wniosku każdy pracodawca!
Nie odwołuje się on do kopii dokumentów załączonych do wniosków z ubiegłych lat!

Komunikat 7

Pracodawca będący dużym przedsiębiorcą wraz z wnioskiem o zawarcie umowy składa dodatkowo dokumenty ( oświadczenie) zakładające spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów:


1) znaczące zwiększenie rozmiaru przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji
2) znaczące zwiększenie zasięgu przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji
3) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez pracodawcę na przygotowanie zawodowe młodocianych dzięki uzyskanej refundacji
4) znaczące przyspieszenie zakończenia przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji.

Komunikat 8

INFORMACJA DOTYCZĄCA REFUNDOWANIA
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (WWK OHP), działając na podstawie  art.12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) informuje zainteresowanych pracodawców, którzy zatrudniają  młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, że mogą ubiegać się o refundację  ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o ile spełnią warunki określone w przepisach wykonawczych do cytowanej wyżej ustawy. Stosowne wnioski o zawarcie umowy o refundację,  pracodawcy składają bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców do właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w terminie od 1 STYCZNIA do 15 LISTOPADA każdego roku  jeżeli młodociany dokształca się w formach szkolnych. Wnioski o zawarcie umowy o refundację przy zatrudnianiu młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych pracodawcy składają w terminach ogłaszanych przez poszczególne CEiPM (nie później jednak niż do 20 dnia danego miesiąca - przy ubieganiu się o refundację za miesiąc zawarcia umowy pracodawcy z młodocianym).  

Informujemy również, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77 poz. 518), moc prawną w zakresie zawierania nowych umów o refundację i realizacji refundacji wg umów zawartych po 01.01.2007 r., utraciło rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190, poz.1951) - z wyjątkiem przejściowego działania paragrafu 13 powyżej cytowanego rozporządzenia.

Obszary działania poszczególnych CEiPM w województwie wielkopolskim obejmują wg właściwości następujące powiaty, na terenie których młodociany realizuje przygotowanie zawodowe:

CEiPM Poznań
 ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 p. 109, 61-485 Poznań, tel.(061)831-24-49;  oraz (061)831-24-37.


1. gnieźnieński
2. poznański grodzki i ziemski
3. międzychodzki
4. nowotomyski
5. obornicki
6. szamotulski
7. śremski
8. średzki
9. wrzesiński

CEiPM Piła
ul. 14 lutego 20, 64-920 Piła, tel.(067)211-07-17


1. chodzieski
2. czarnkowsko - trzcianecki
3. pilski
4. wągrowiecki
5. złotowski

CEiPM Leszno
ul. Kazimierza Pułaskiego 9A, 64-100 Leszno, tel.(065)529-41-79


1. gostyński
2. grodziski
3. kościański
4. leszczyński grodzki i ziemski
5. rawicki
6. wolsztyński

CEiPM Konin
ul. 3 Maja 62 a, 62-500 Konin, tel.(063)242-97-11


1. kolski
2. koniński grodzki i ziemski
3. słupecki
4. turecki

CEiPM Kalisz 
ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz, tel.(062)502-31-44

1. jarociński
2. kaliski grodzki i ziemski
3. kępiński
4. krotoszyński
5. ostrowski
6. ostrzeszowski
7. pleszewski

Informacji o trybie i warunkach refundacji udzielają pracownicy poszczególnych CEiPM oraz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

WWK OHP Poznań - ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211, 61-485 Poznań,

tel.(061) 831-24-87; (061) 831-24-28

UWAGA!

Od 1 września 2005 r. jedyną uprawnioną ustawowo stroną do zawierania umów z pracodawcami o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach przygotowania zawodowego są Ochotnicze Hufce Pracy (OHP).  Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy OHP i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM). Refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Ochotnicze Hufce Pracy realizują w oparciu o następujące dokumenty prawne:


• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  Dz.U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001 z późniejszymi zmianami,

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. Nr 6 z 2005r. poz. 41),


• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - Dz.U. Nr 77 z 2007 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami;


• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz.U. Nr 59 z 2007 r., poz. 404;


• Rozporządzenie RM z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy - Dz.U. Nr 61 z 2007 r., poz. 413,


• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88  Traktatu WE o pomocy szkoleniowej - Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r. z późniejszymi zmianami, zwane  „rozporządzeniem wspólnotowym",


• Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z póź. zm. - Dz.U. Nr 60 z 1996 r., poz. 278, zm. Dz.U. Nr 197 z 2002 r., poz. 1663; Dz.U. Nr 224 z 2004 r., poz 2274 oraz Dz.U. Nr 53 z 2005 r., poz. 472,


• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 988 oraz Dz.U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1875,• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz.U. Nr 145 z 2004 r., poz. 1532;


• Rozporządzenie MENiS z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. Nr 114 z 2004 r., poz. 1195,


• Rozporządzenie MENiS z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat - Dz.U. Nr 169 z 2004 r., poz. 1768;

• Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.;

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
SKŁADAJACYCH WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ
I WNIOSKI O REFUNDACJĘ

W celu zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca wypełnia wniosek (wzór wniosku do pobrania), który powinien złożyć we właściwym terenowo CEiPM . Do wniosku pracodawca powinien załączyć:
1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej przez pracodawcę z pracownikiem młodocianym (tylko w przypadku   WSTĘPNEJ!    pozytywnej opinii CEiPM o rozpatrzeniu wniosku);
2)  oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych poświadczone za zgodność z oryginałem (stan zgodności z oryginałem poświadcza notariusz, organ wydający dany dokument lub właściwe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży po uprzednim przedłożeniu oryginału dokumentów do wglądu). KAŻDY PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK ZAŁĄCZYĆ W/W DOKUMENTY     -    NIE ODWOŁUJE SIĘ DO KOPII DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH W UBIEGŁYCH LATACH  
3) inne dokumenty w tym informację o otrzymanej pomocy publicznej, lub informację o jej nieotrzymaniu
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez właściwy CEiPM, umowę o refundację z pracodawcą zawiera Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

UWAGA: Pracodawca składając wniosek załącza dokumenty zgodne z pkt. 2 i 3. Następnie, otrzymując    WSTĘPNĄ   pozytywną opinię od CEiPM o złożonym wniosku, załącza dopiero kopię umowy zawartej z młodocianym pracownikiem.

Zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 59, poz. 404 z 2007 r.), podmiot ubiegający się o pomoc publiczną, (m.in. o refundację) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu, bądź informacji o nie otrzymanej pomocy. Zakres tych informacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymanej pomocy  (Dz. U. Nr 61, poz. 413).
Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o refundację powinien zawierać wszystkie załączniki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. nr 77, poz. 518), a także informację sporządzoną na formularzach - część A, oraz alternatywnie część B lub część C - które stanowią załącznik do przytoczonego powyżej rozporządzenia dot. informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymanej pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413 z 2007 r.). Informacje te powinny być wypełnione zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do cytowanego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymanej pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413).
Wniosek o refundację winien zawierać wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. nr 77, poz. 518), w tym rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, tzn. wymienionych w § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz. U. nr 77, poz. 518), które będzie istotne, aby udokumentować intensywność pomocy publicznej. Informację tę pracodawca składa każdorazowo przy wniosku o refundację.
Tzn., poprawnie skompletowany wniosek o refundację winien zatem zawierać:
- Wniosek o refundację wg wzoru MPiPS ,
- Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń wg wzoru j.w.,
- Oświadczenie pracodawcy o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą
- Dokumentację ZUS dotyczącą młodocianych:
> DRA
> RCA (X)
> Potwierdzenie opłaty ubezpieczenia społecznego (przelew ZUS „51")
> RSA - tylko przy wypłacie świadczenia z tytułu choroby młodocianego. 
-  Lista płac młodocianych wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia.
W przypadku dostarczenia kopii ww. dokumentów pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia ich zgodności z oryginałem poprzez zapis: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM"  + data, podpis i pieczęć firmowa.
Druki DRA jeżeli są wydrukowane w trybie roboczym wymagają dołączenia potwierdzenia wysyłki do ZUS.

UWAGA! Wykazanie wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jest podstawą do naliczenia i wypłaty refundacji !

PRZYKŁADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA I OBLICZANIA INTENSYWNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ: Założenie ogólne: Pracodawca ubiega się o refundację kwoty wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia w wysokości np. - 210,90 zł. W zależności od wykazanych kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem tego młodocianego oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rozliczenie winno wyglądać jak niżej (3 przykłady).

(MAŁE LUB ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO) PRZYKŁAD 1


OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkoleniową wg §6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 235 poz.1601 z 2008 r.) Oświadczam, że w okresie, który obejmuje złożony przeze mnie wniosek o refundację wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w moim zakładzie pracy w celu przygotowania zawodowego, poniosłem następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia:

L.p.

Rodzaj kosztów

Kwota zł

1

Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych o refundację wynagrodzeń których pracodawca się ubiega

100

2

Koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego wymienionego we wniosku o refundację

100

3

Koszty podróży osób prowadzących szkolenie młodocianych wyszczególnionych we wniosku

 

4

Inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem

 

5

Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia

 

6

Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia

 

7

Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązującego w okresie za który refundacja jest dokonywana i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi - do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych w pkt. 1-6

200

8

Razem:

400


Uwaga! Wysokość procentowa intensywności pomocy publicznej wg § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.07 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 235 poz.1601 z 2008 r.) wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a max. 70% kosztów (o których mowa wyżej)dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie (duże). Jeśli zatem pracodawca poniósł poza wynagrodzeniem na młodocianego i składkami od tego wynagrodzenia koszty wykazane w poz 1 - 6 (t.j. 100+100 = 200,-), to zgodnie z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, mogą być zaliczone jedynie do wysokości sumy kosztów wymienionych w poz 1-6 t.j. do wysokości 200 zł. Kwota kosztów łącznych wynosi zatem 400 zł i od tej kwoty należy liczyć ostatecznie intensywność pomocy publicznej.
ROZLICZENIE:
400* 80% = 320,-
Kwota 320 > 210,90,- czyli od kwoty o której refundację pracodawca się ubiega. Otrzymuje on zatem całą wartość wypłaconych młodocianemu wynagrodzeń i opłaconych składek ZUS od tych wynagrodzeń t.j. 210,90 zł

(MAŁE LUB ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO) PRZYKŁAD 2

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkoleniową wg § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 235 poz.1601 z 2008 r.)

Oświadczam, że w okresie, który obejmuje złożony przeze mnie wniosek o refundację wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w moim zakładzie pracy w celu przygotowania zawodowego, poniosłem następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia:

L.p.

Rodzaj kosztów

Kwota zł

1

Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych o refundację wynagrodzeń których pracodawca się ubiega

 

2

Koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego wymienionego we wniosku o refundację

 

3

Koszty podróży osób prowadzących szkolenie młodocianych wyszczególnionych we wniosku

 

4

Inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem

 

5

Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia

 

6

Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia

 

7

Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązującego w okresie za który refundacja jest dokonywana i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi - do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych w pkt. 1-6

0

8

Razem:

0

 Uwaga! Wysokość procentowa intensywności pomocy publicznej wg § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.07 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 235 poz.1601 z 2008 r.) wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a max. 70% kosztów (o których mowa wyżej) dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie.

Jeśli pracodawca nie poniósł poza wynagrodzeniem na młodocianego i składkami od tego wynagrodzenia żadnych kosztów - czyli nie wykazał ich w poz. 1 i 6 oświadczenia, to zgodnie z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, mogą być zaliczone jedynie do wysokości sumy kosztów wymienionych w poz. 1-6 t.j. 0 zł. Kwota kosztów łącznych wynosi zatem 0 zł i od tej kwoty należy liczyć ostatecznie intensywność pomocy publicznej.
ROZLICZENIE:
0,- * 80% = 0 zł
Kwota 0 < 210,90,- czyli od kwoty o której refundację pracodawca się ubiega. Pracodawcy nie przysługuje zatem refundacja za okres, którego wniosek dotyczy.

(MAŁE LUB ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO) PRZYKŁAD 3

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkoleniową wg §6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 235 poz.1601 z 2008 r.)

Oświadczam, że w okresie, który obejmuje złożony przeze mnie wniosek o refundację wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w moim zakładzie pracy w celu przygotowania zawodowego, poniosłem następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia:

L.p.

Rodzaj kosztów

Kwota zł

1

Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych o refundację wynagrodzeń których pracodawca się ubiega

 

2

Koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego wymienionego we wniosku o refundację

 

3

Koszty podróży osób prowadzących szkolenie młodocianych wyszczególnionych we wniosku

 

4

Inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem

 20

5

Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia

 

6

Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia

 

7

Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązującego w okresie za który refundacja jest dokonywana i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi - do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych w pkt. 1-6

20

8

Razem:

40

Uwaga! Wysokość procentowa intensywności pomocy publicznej wg § 8 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 26.04.07 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 235 poz.1601 z 2008 r.) wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a max. 70% kosztów (o których mowa wyżej)dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie.

Jeśli pracodawca poniósł poza wynagrodzeniem na młodocianego i składkami od tego wynagrodzenia koszty wykazane w poz. 1 do 6 (t.j.w przykładzie 20zł = 20,-), to zgodnie z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, mogą być zaliczone jedynie do wysokości sumy kosztów wymienionych w poz 1-6 t.j. 20 zł. Kwota kosztów łącznych wynosi zatem 40 zł i od tej kwoty należy liczyć ostatecznie intensywność pomocy publicznej.
ROZLICZENIE:
40 * 80% = 32,-
Kwota 32,-< 210,90- czyli od kwoty o której refundację pracodawca się ubiega. Otrzymuje on zatem tylko 32 zł - czyli 80% wartości kwoty obliczonej od poniesionych kosztów.

UWAGA!
Gdyby to było „duże przedsiębiorstwo" (więcej jak 250 osób, przychód netto powyżej 40 mln. euro) to rozliczenie miałoby postać: 40,-*70% = 28 zł-   Pracodawca otrzymuje zatem tylko 28 zł czyli 70% wartości kwoty obliczonej od poniesionych kosztów.


Wniosek ogólny:
Gdy iloczyn wynikający z rozliczenia (dla małych przedsiębiorstw mnożnik 80%, dla dużych mnożnik 70%) jest < lub = wartości wypłaconych wynagrodzeń i opłaconych od tych wynagrodzeń składek ZUS, refundujemy jedynie odpowiednio 80% lub 70% wielkości poniesionych przez pracodawcę kosztów, rozliczanych w stosunku do wypłaconych młodocianemu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
Gdy iloczyn wynikający z rozliczenia (dla małych przedsiębiorstw mnożnik 80%, dla dużych mnożnik 70%) jest >od wartości wypłaconych wynagrodzeń i opłaconych od tych wynagrodzeń składek ZUS, refundujemy 100% wielkości poniesionych przez pracodawcę kosztów, rozliczanych w stosunku do wypłaconych młodocianemu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
Jeśli pracodawca wykazuje w oświadczeniu koszty inne (wiersze 1-6) to należy zawsze sprawdzić oświadczenie zgodnie z podanymi przykładami, jeśli natomiast jedynym kosztem jest koszt określony w oświadczeniu w wierszu 7 - to refundacja nie przysługuje.


UWAGA!
Zgodnie z § 2 umowy o refundację:
1. OHP zobowiązują się do refundacji ze środków Funduszu Pracy wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Refundacja dokonywana będzie w wysokości:
1) nauka zawodu:  I rok -  4% ; II rok - 5%; III rok - 6%
2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy:  4%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", o ile nie przekroczy ona dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej do 80% dla małych i średnich przedsiębiorców, do 70% dla dużych przedsiębiorców oraz z uwzględnieniem kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 8 ust. 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518), w okresach kwartału rozliczeniowego, przez czas trwania umowy o refundację w terminie do 30dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie refundacji wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na rachunek, który wskaże pracodawca we wniosku. W przypadku złożenia przez pracodawcę niekompletnego wniosku, termin o którym mowa wyżej wydłuża się do 60 dni.
Oznacza to dla pracodawców m.in. konieczność składania wniosków o refundację obejmujących tylko zakończone okresy kwartalne.

MECHANIZM PRZYGOTOWANIA WNIOSKU REFUNDACYJNEGO DO WYPŁATY
Pracodawca lub organizacja działająca w imieniu pracodawcy składa kompletny wniosek do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w terminie do dnia 25 danego miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. (w przypadku organizacji reprezentującej rzemieślników - do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym Jeśli wniosek jest kompletny i nie wymaga uzupełnień, CEiPM wprowadza wniosek do zestawienia wypłatowego danej transzy i przekazuje do Wojewódzkiej Komendy OHP (WWK OHP) w Poznaniu do 7 i 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Zestawienia wniosków z całego województwa (wszystkich 5 CEiPM z terenu Wielkopolski) jest podstawą sporządzenia przez Wojewódzką Komendę OHP w Poznaniu zapotrzebowania finansowego do Komendy Głównej OHP w terminie do 12 dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku. Komenda Główna OHP (KG OHP) przekazuje w terminie ca 10 dni, zapotrzebowane środki na refundację do Wojewódzkiej Komendy OHP (12 transz w roku, odpowiadających nr miesiąca zgłoszenia zapotrzebowania przez właściwe CEiPM). Wysyłka pieniędzy na wskazane przez pracodawców konta, wg zestawień i list wypłat przekazanych do WWK OHP następuje w terminie ca 1-2 tygodni od daty wpływu środków finansowych z KG OHP do WWK OHP (orientacyjnie do końca pierwszego tygodnia nowego miesiąca następującego po miesiącu utworzenia transzy).

 

ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi